Folk Dances of Madhya Pradesh ( MP )

Folk Dances of Madhya Pradesh ( MP )
 
 
The major folk dances of MP are Badhai, Rai, Saira, Jawara, Sher, Akhara, Shaitan, baredi, karma, kathi, Sua, Saila, Mauni, Dhimrai, kanara, Bhagoria, Dashera, dadariya, Duldul Ghodi, Lehgi ghodi, Fefriya, Mandlya, danda, Ada-khada, dadel, Matki, birha, Ahirai, pardhauni, Vilma, Dadar and Kalsa.

No comments:

Post a Comment